Jump to content

Το Μπλογκ του SY1AWM

  • καταχωρήσεις
    16
  • σχόλια
    2
  • εμφανίσεις
    2.417

Εξετάσεις

sy1awm

305 εμφανίσεις

Με το νέο σύστημα εξασφαλίζεται η άμεση, αντικειμενική και εύκολη εξέταση των υποψηφίων. Εξασφαλίζεται απόλυτη διαφάνεια ενώ απλοποιούνται οι διαδικασίες για τη Δημόσια Διοίκηση.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών στην Ελληνική γλώσσα.

Η ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της απόφασης αυτής και χωρίζεται στα εξής
κεφάλαια:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’– ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Ειδικά, οι υποψήφιοι για απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» εξετάζονται σε βασικές γνώσεις επί πρακτικών, λειτουργικών,τεχνικών και θεσμικών θεμάτων της ανωτέρω ύλης.

Εξετάσεις με την μορφή ερωτηματολογίων πολλαπλών επιλογών (ηλεκτρονική εξέταση):
Η δοκιμασία περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών. Οι αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται σε εκατό (100) και κατανέμονται για την «κατηγορία 1» σε ποσοστά 50%,30%, 20% αντίστοιχα από τα κεφάλαια Α’, Β’, Γ’ της ύλης των εξετάσεων και για την κατηγορία «εισαγωγικού επιπέδου» σε ποσοστά 20%, 20%, 20% και 40% αντίστοιχα από τα κεφάλαια Α’, Β’, Γ’ και Δ’ της ύλης των εξετάσεων.

Θεωρούνται ότι επέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά τουλάχιστον σε 80 από τις 100 ερωτήσεις.

Όσοι καταθέσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, κατεύθυνσης ηλεκτρονικής ή ηλεκτρολογίας ή τηλεπικοινωνιών, απαλλάσσονται από την γραπτή εξέταση στο κεφάλαιο Α ́ «Τεχνικά Θέματα». 

Στην περίπτωση αυτή, το ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών διαμορφώνεται ως εξής:

α) για την «κατηγορία 1» δεν περιέχει τις αντίστοιχες πενήντα (50) ερωτήσεις και θεωρούνται ότι επέτυχαν στις εξετάσεις όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά τουλάχιστον σε σαράντα (40) από τις πενήντα (50) υπόλοιπες ερωτήσεις.
β) για την κατηγορία «εισαγωγικού επιπέδου» δεν περιέχει τις αντίστοιχες είκοσι (20) ερωτήσεις και θεωρούνται ότι επέτυχαν στις εξετάσεις όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά τουλάχιστον σε εξήντα τέσσερις (64) από τις ογδόντα (80) υπόλοιπες ερωτήσεις. 

Η δοκιμασία διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο με την χρήση εγκατεστημένου ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων Ραδιοερασιτεχνών, στις ΑΠΥ.

Η δοκιμασία διαρκεί δύο (2) ώρες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρούν από την αίθουσα οποτεδήποτε εντός της διάρκειας των εξετάσεων εκτός από τους δύο (2) τελευταίους υποψηφίους οι οποίοι αποχωρούν ταυτόχρονα. Στην περίπτωση εξέτασης υποψηφίου με αναπηρία, σύμφωνα με την παρ.11 του παρόντος άρθρου, ο συνολικός χρόνος της δοκιμασίας μπορεί να επεκτείνεται κατά μέγιστο μία (1) ώρα ανά περίπτωση,κατά την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων,η Εξεταστική Επιτροπή:
α) Εκτυπώνει «Ενημερωτικό Δελτίο Αποτελεσμάτων»για κάθε υποψήφιο, το οποίο παραδίδει στους υποψηφίους που είναι παρόντες.
β) Εκτυπώνει συνολικά αποτελέσματα της εξέτασης,με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, τη βαθμολογία τους, την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ»και λοιπές λεπτομέρειες. Η Εξεταστική Επιτροπή υποβάλλει τα συνολικά αποτελέσματα στην ΑΠΥ, η οποία στη συνέχεια μεριμνά για την ανάρτησή τους στο υπηρεσιακό κατάστημα και την αποστολή τους στις άλλες ΑΠΥ από τις οποίες προέρχονται ενδεχομένως υποψήφιοι.
Εφόσον κατά τη διάρκεια των εξετάσεων διαπιστωθεί απόπειρα εξαπάτησης της Εξεταστικής Επιτροπής από υποψήφιο, πέραν άλλων τυχόν νομικών κυρώσεων,ο υποψήφιος απορρίπτεται.

Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέταση την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα θεωρούνται αποτυχόντες. 

Τα «Ενημερωτικά Δελτία Αποτελεσμάτων» των υποψηφίων, φυλάσσονται στην ΑΠΥ που διενήργησε τις εξετάσεις για ένα (1) έτος. Μετά την παρέλευση του έτους καταστρέφονται.

Οι αποτυχόντες μπορούν να προσέλθουν για εξέταση σε επόμενες εξεταστικές περιόδους με την υποχρέωση να υποβάλουν νέα αίτηση με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

10. Τα πτυχία των επιτυχόντων εκδίδονται από τις ΑΠΥ σε δύο αντίγραφα, από τα οποία ένα παραδίδεται(ή αποστέλλεται ταχυδρομικά) στον αδειούχο και το άλλο παραμένει στο υπηρεσιακό αρχείο.
Τα άτομα με αναπηρία (τυφλοί, παραπληγικοί, ημιπληγικοί, άτομα με μεγάλη κινητική αναπηρία κ.λ.π.) με ποσοστό 50% και άνω βεβαιωμένο από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, είναι δυνατόν να εξετάζονται σε συνθήκες αρμόζουσες ανάλογα με την πάθηση τους,κατά την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής και ανάλογα με τις δυνατότητες της υπηρεσίας που διενεργεί τις εξετάσεις.

Απαλλάσσονται από κάθε είδους εξέταση οι κάτοχοι γενικού πτυχίου χειριστή ασυρμάτου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και οι διπλωματούχοι ραδιοτηλεγραφητές Α ́ και Β ́ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού. Οι ανωτέρω μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 1» με τα σχετικά δικαιολογητικά και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η αίτηση συνοδεύεται επίσης από θεωρημένα έγγραφα που αποδεικνύουν την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις αντίστοιχες περιπτώσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προκειμένου να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα για πρώτη φορά στον υπολογιστή σας, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Κατεβάστε το αρχείο TestRadio.zip https://radioerasitexnhs.gr/arxeia/TestRadio.zip και αποθηκεύστε το σε ένα κατάλογο στον σκληρό σας δίσκο.Αποσυμπιέστε το αρχείο TestRadio.zip με κατάλληλο πρόγραμμα αποσυμπίεσης http://www.rarlab.com/download.htm

Διαβάστε επίσης; και το MANUAL_TESTRADIO_MINI.pdf ( https://radioerasitexnhs.gr/arxeia/MANUAL_TESTRADIO_MINI.pdf  )για περισσότερες οδηγίες

Για να κατεβάσετε το αρχείο με τις ερωτήσεις από την ύλη των εξετάσεων για την κατηγορία «1» πατήστε εδώ ( https://radioerasitexnhs.gr/arxeia/kathgorias1.pdf )

Για να κατεβάσετε το αρχείο με τις ερωτήσεις από την ύλη των εξετάσεων για την κατηγορία «Εισαγωγικού Επιπέδου» πατήστε εδώ ( https://radioerasitexnhs.gr/arxeia/eisagogikou.pdf )

*Σημείωση: Τα δύο παραπάνω ερωτηματολόγια (PDF) ενδέχεται να μην ταυτίζονται πλήρως με τα ερωτηματολόγια στις εξετάσεις και να έχουν μικρές διαφορές π.χ. στην εμφάνιση των φωτογραφιών λόγω διαφορετικής ανάλυσης της οθόνης του εξεταστικού κέντρου, μικρές αλλαγές συντακτικού κ.λ.π

 0 Σχόλια


Recommended Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια προς εμφάνιση.

Eπισκέπτης
Προσθέστε ένα σχόλιο ...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...